Partneri projektu

Vedúci partner
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
+421 54 486 21 22, www.bardejov.sk

Partner 1
Miasto Grybów
Rynek 12, 33-330 Grybów
+48 18 445 01 40, www.grybow.pl

Partner 2
Náš Bardejov o.z.
Františkánov 2960, 085 01 Bardejov
+421 903 749 577, www.nasbardejov.sk

Obdobie realizácie projektu od 03. 09. 2018 – 31. 12. 2022
(v zmysle zmluvy o FP, PLSK.01.01.00-SK-0120/17/04 – dodatok č. 4 zo dňa 28.09.2022)

Zároveň - spolufinancovanie z fondov:

Celková hodnota projektu: 3 757 205,05 €

Oprávnené výdavky: 3 403 725,00 €

Neoprávnené výdavky: 353 480,05 €

Náš Bardejov o.z.: oprávnené výdavky: 58 999,50 €

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja – 50 149,57 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu – 5 899,95 € (10 %)
Vlastný vklad – 2 949,98 € (5% )
Neoprávnené výdavky 3 533,34 €

    Partneri