Názov projektu
Zachovanie prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Mesto Bardejov

Projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 s názvom "Zachovanie prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území" vychádzal z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, mesta Bardejov a mesta Grybów, ktoré spája spoločná história a potreba zachovania rozvoja tradičných remesiel. Cieľom projektu bolo vytvorenie centier remesiel v týchto historických mestách, ktoré by pokračovali v tradícii výroby remeselných výrobkov. Obe centrá vznikli v historických stavbách, v budove bývalej telovýchovnej jednoty Sokół v Grybowe a v Bardejove vo Františkánskom kláštore.

Podmienkou vytvorenia centra remesiel v Bardejove bola obnova národnej kultúrnej pamiatky Kláštora františkánov v Bardejove, ktorá bola v tom čase v havarijnom stave. Keďže počiatky kláštora siahajú do konca 14. storočia príprava jeho obnovy si vyžadovala veľmi citlivý prístup.

Kláštor prešiel komplexnou rekonštrukciou vobdobí 11/2020 – 9/2021 - vymenila sa strešná krytina, výplne okenných a dverných otvorov, zreštaurovali sa fasády, obnovili sa interiérové omietky, podlahové krytiny,obnovila sa technická infraštruktúra objektu a pod.Počas rekonštrukcie sa minimalizovali nevhodné zásahy do pamiatky, ktoré vznikli počas 2. polovice 20. storočia a prinavrátili sa identifikované pamiatkové hodnoty objektu. Odhalili sa nové nepoznané poznatky o objektea v areáli kláštora realizovaný archeologický výskumsvojimi nehnuteľnými a hnuteľnými nálezmi obohatil obraz o historickom vývoji lokality. Jedným z najkrajších objavov bol objav stredovekej exteriérovej výzdoby augustiniánskeho kláštora spolu so slnečnými hodinami. Počas reštaurovania fasád sa prezentovala baroková exteriérová výzdoba, ktorá zdobila dostavaný kláštor v 18. storočí počas pôsobenia františkánskej rehole v kláštore.

V juhozápadnej časti kláštora medzi hradobným múrom a parkanovým múrom došlo k odhaleniu dvoch kľúčových strieľní. Tento nález napomohol zidentifikovať tzv. "obdĺžnikovú" baštu mestského opevnenia z polovice 16. storočia, ktorá historicky splynula s objektom kláštora. V súčasnosti sú predmetné kľúčové strieľne prezentované a tvoria zaujímavý historický relikt.

Komplexnou rekonštrukciou prešiel aj interiér kláštora, ktorý poodhalil viaceré vzácne nálezy. V refektári (jedáleň mníchov) ako jednej z najreprezentatívnejších miestností kláštora, sa našli maľby v kruhových medailónoch, kamenné umývadlo a pôvodnú dlažbu z konca 19. storočia.

Po rekonštrukcii kláštora Mesto Bardejov prikročilo k vybaveniu jednotlivých dielní v kláštore a tradičnej kuchyne, ktorá bude situovaná v pôvodnom refektári. Centrum remesiel je vybavené medárskou dielňou, keramikárskou dielňou, dielňou na výrobu hudobných nástrojov a rezbárskou dielňou. Čo najširší okruh návštevníkov zabezpečia aj nástroje pre znevýhodnených občanov (leták v braillovom písme, či schodisková plošina).

Pre lepšiu prezentáciu celého projektu Mesto Bardejov zabezpečilo rôzne prezentačné materiály, ako letáky, mapka centra remesiel a video.

Cieľom projektu bolo prinavrátiť život kultúrnej pamiatky Františkánskeho kláštora jej obnovou a novou funkciou, ktorou je centrum remesiel. Realizáciou projektu sa nielen zrekonštruoval starobylý kláštor, ale vznikol tak aj nový priestor na prezentáciu kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia.

Mgr. Jana Ličková