Centrom život evanjelickej cirkvi v Bardejove je ich kostol, zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Stavba pochádzajúca z obdobia klasicizmu, postavená v rokoch 1798–1808, je tolerančným kostolom. Nad vstupom do kostola sa nachádza nadpis chronogramom, ktorý okrem samotného dátumu svedčí aj o úprimnosti jeho staviteľov: „Čo šťastní kresťania tu pokľaknúc zakladajú, to požehnaj Ty sám Svätý Bože“.
Vo východnej časti pod oltárom sa nachádza kostolná krypta.

Základy evanjelického kostola sú postavené na dubových koloch vbitých do štrkového podložia.

Obr.1. Pohľad na evanjelický kostol z veže baziliky r. 1957 (Bardejov Retrospektíva).
Obr.2. Evanjelický kostol na zač. 20. stor., strecha pokrytá šindľom (evanjelický archív).
Obr.3. Interiér kostol v r. 1930 (archív PÚ SR).
Obr.4. Pohľad na severnú časť kostolnej krypty
Obr.5. Náhrobok v kostolnej krypte (foto P. Harčar).
Obr.6. Trojnožka z krypty kostola (foto P. Harčar).