Začiatky františkánskeho kostola sú v období neskorého stredoveku spojené s prítomnosťou rehole augustiniánov v meste. Začiatky výstavby kostola sa viažu k roku 1466. No po 58 rokoch boli rehoľníci z mesta vyhnaný, kostol vyhorel a neskôr bol používaný ako sýpka. V 1. pol. 18. stor. kostol používali slovenský evanjelici a od roku 1670 do mesta prišla rehoľa františkánov. Kostol je zasvätený sv. Jána Krstiteľa.

V radnici sa nachádza oltár sv. Mikuláša z roku 1524, ktorý bol pôvodne inštalovaný v dnešnom Františkánskom kostole.

Obr.1. Severné priečelie kostola podľa V. Miškovského (archív KPÚ Prešov).
Obr.2. Pôdorys kostola (archív KPÚ Prešov).
Obr.3. Kláštorná ulica a kostol po požiari v roku 1878 (podľa V. Miškovského).
Obr.4. Predeľovacie dvere v ambite (N. Urbanova).
Obr.5. Kamenárska značka (Ľ. Suchý, I. Koštialik)